Rektor WUM na inauguracji roku akademickiego 2019/20120

„Obecna sytuacja w Polsce, atmosfera i styl prowadzenia debaty publicznej, których jesteśmy świadkami, powinny skłonić do głębokiej refleksji nas wszystkich. W środowisku polskich szkół wyższych, od stuleci stojącym na straży przestrzegania norm etycznych i prawnych, mają miejsce zdarzenia, które wymagają wyrażenia stanowczego sprzeciwu.

Uważam, że niezabranie głosu w sytuacji powtarzających się, bulwersujących, nawołujących do dyskryminacji innych osób wypowiedzi, które nie mają prawa padać z niczyich ust, a tym bardziej z ust członków społeczności akademickiej polskich uczelni, jest wyrażeniem milczącej zgody na podżeganie do nienawiści, niszczenie tolerancji dla wszelkich dopuszczonych prawem poglądów, postaw i stylów życia.

Narastająca wśród społeczeństwa ksenofobia oraz powtarzające się przypadki dyskryminacji i przemocy budzą stanowczy sprzeciw władz i całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówimy nie: „językowi nienawiści” pogłębiającemu podziały w naszym społeczeństwie, narastającej agresji i przejawom wrogości, które mają miejsce.

Jako Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czuję moralną potrzebę przywołania kwestii fundamentalnych, zarówno dla społeczności akademickiej WUM, środowiska szkół wyższych w Polsce, jak i dla całego naszego kraju.

Każdy człowiek jest równy niezależnie od: narodowości, płci, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub społecznego, cech genetycznych, języka, religii lub wyznania, przekonań politycznych lub innych poglądów, przynależności do mniejszości narodowej, posiadanej własności, urodzenia, niepełnosprawności, wieku lub preferencji seksualnych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny kieruje się w swojej działalności ideami wolności, demokracji, postępu, tradycji uniwersyteckich i uniwersalnych wartości, a w szczególności poszanowaniem praw człowieka, tolerancją, dążeniem do prawdy, szacunkiem dla wiedzy, umiejętności i rzetelności, wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka oraz solidarnością ze słabszymi. Traktujemy wszystkich z szacunkiem i reagujemy na nieuczciwe i nieetyczne zachowania, których jesteśmy świadkami. Zachowując prawo do posiadania i obrony własnych poglądów, wartości i sympatii politycznych, nie narzucamy ich innym.

Piastując funkcję Rektora Uczelni z ponad dwustuletnią tradycją, czuję wielką odpowiedzialność za całą społeczność akademicką i każdego jej Członka z osobna. Pragnę, by WUM nadal znakomicie się rozwijał, a warunkiem tego jest funkcjonowanie w nowoczesnym, otwartym, tolerancyjnym i demokratycznym społeczeństwie, którego Członkowie szanują się wzajemnie we wspólnym domu jakim jest Polska.” – powiedział podczas inauguracji JM Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś.