Prof. Dagmara Mirowska-Guzel na czele jednego z komitetów PAN

Prof. Dagmara Mirowska-Guzel - Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM została wybrana na przewodniczącą Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Wyboru dokonano podczas posiedzenia Komitetu, które odbyło się 27 lutego br.Komitet Terapii i Nauk o Leku Wydziału Nauk Medycznych PAN jest organem doradczym i opiniotwórczym, reprezentującym krajowe środowisko naukowe: medyczne i farmaceutyczne w obszarze terapii i nauk o leku.

Do zadań Komitetu należy między innymi: analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach naukowych, reprezentowanych         w Komitecie. Ciało to zajmuje się także współdziałaniem z organami rządowymi, w szczególności w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet oraz opracowywaniem ekspertyz, doradztwem naukowym i przedstawianiem opinii.

Do zadań Komitetu należy także ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych oraz analiza i ocena programów nauczania. Organ ten wyraża również opinię w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzi działania aktywizujące udział w życiu naukowym kraju i zapewniające rozwój młodej kadry naukowej.

Zakres działalności Komitetu obejmuje także inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi.