Pulsmedycyny.pl: Jolanta Kunikowska prezydentem elektem EANM - 18.10