Komunikat w sprawie konsolidacji trzech szpitali klinicznych WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny jako podmiot tworzący konsolidowanych szpitali klinicznych, informuje o działaniach prowadzonych przez:

  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
  • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Analityki Medycznej
  • Krajowy Związek Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

skutkujących wydaniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 8 stycznia 2019 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w przedmiocie zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Sytuacja stworzona przez wyżej wymienione organizacje związkowe – złożenie skargi na postanowienia Sądu z 6 grudnia 2018 r. o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie  - powoduje wstrzymanie publikacji w KRS informacji o połączeniu trzech szpitali WUM i informacji o rozpoczęciu działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (wcześniej działającego jako SPCSK). Brak ujawnienia w KRS aktualnego stanu prawnego może komplikować działalność UCK WUM oraz wszystkich szpitali wchodzących w jego skład, a w szczególności terminowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych i tym samym zabezpieczenie środków finansowych na regulowanie zobowiązań, w tym wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

Konsolidacja SPCSK, SPDSK oraz SKDJ stała się faktem wraz z uprawomocnieniem się w dniu 31 grudnia 2018 r. dwóch postanowień KRS wydanych w dniu 10 grudnia 2018 r., a doręczonych w dniu 24 grudnia 2018 r.

Działania związków zawodowych nie wpłynęły na proces konsolidacji, od dnia 1 stycznia 2019 r. UCK WUM przejęło realizację świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie  KRS 0000158332 (podmiot przejmowany) oraz Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie KRS 0000120483 (podmiot przejmowany) realizując wszystkie kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tym samym skuteczne jest również przejście w trybie art. 231 kp wszystkich pracowników SPDSK oraz SKDJ oraz dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych i zabezpieczenie potrzeb medycznych pacjentów. Wszelkie należności oraz zobowiązania łączonych Szpitali stały się należnościami i zobowiązaniami UCK WUM w ramach sukcesji generalnej.