100-lecie nauczania stomatologii akademickiej w Warszawie

23 kwietnia 2021 roku obchodzono 100-lecie nauczania stomatologii akademickiej w Warszawie, które połączone było z XIV Międzynarodową Konferencją Zachód – Wschód. Uroczystość swoim wystąpieniem uświetnił JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong.

Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Dorota Olczak-Kowalczyk powitała zgromadzonych w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego WUM oraz uczestniczących w obchodach w formie online.

Spotkanie obecnością zaszczycili JM Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong, prorektorzy: prof. Marek Kuch, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Wojciech Lisik oraz prof. Paweł Włodarski. Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk powitała również przedstawicieli poszczególnych wydziałów: prodziekan Wydziału Lekarskiego prof. Anetę Nitsch-Osuch, dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Joannę Kolmas, dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dr. hab. Mariusza Gujskiego i dziekana Wydziału Medycznego dr. hab., prof. WUM Dariusza Białoszewskiego oraz władze kanclerskie: Wojciecha Orła i Mariusza Antoniaka.

Wśród zaproszonych gości byli: Wojewoda Mazowiecki dr Konstanty Radziwiłł, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Małgorzata Zadorożna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, dyrektor UCK WUM Anna Łukasik, prezes spółki Centrum Medyczne WUM Justyna Mieszalska, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr Dariusz Paluszek, prezes Towarzystwa Warszawskiego Lekarskiego prof. Jerzy Jurkiewicz, rektorzy i prorektorzy WUM poprzednich kadencji: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski, prof. Marek Krawczyk, prof. Mirosław Wielgoś, prof. Andrzej Członkowski, prof. Renata Górska i prof. Marek Kulus oraz prof. Hubert Wanyura, prof. Andrzej Kukwa i prof. Lidia Chomicz, a także redaktor naczelna Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” prof. Dagmara Mirowska-Guzel i dr Adam Tyszkiewicz, Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM.

Uroczystość objęta była patronatem honorowym JM Rektora WUM prof. Zbigniewa Gacionga, który przekazał wyrazy uznania dla całej społeczności Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Rektor wręczył dziekan prof. Dorocie Olczak-Kowalczyk list z podziękowaniami za rozwój Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i wszystkich instytucji, które poprzedziły jego powołanie w roku 2012, od kiedy to istnieje jako osobna jednostka WUM. Rektor przybliżył historię nauczania stomatologii akademickiej od roku 1920, tj. od czasu powstania Państwowego Instytutu Dentystycznego, aż do dziś. Zaznaczył, że jej rozwój nie byłby możliwy bez zaangażowania, trudu i wytrwałości wielu wspaniałych postaci polskiej stomatologii, bez wielkiego oddania rozwojowi stomatologii i kształceniu kolejnych pokoleń lekarzy dentystów oraz absolwentów kierunków: techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna.

„Mimo, że minął ponad wiek nie zmieniły się zadania stawiane akademickiemu ośrodkowi stomatologicznemu, sto lat temu Państwowemu Instytutowi Dentystycznemu, a dzisiaj Wydziałowi Lekarsko-Stomatologicznemu naszego Uniwersytetu. W 1920 roku zadaniem Instytutu określonym w paragrafie pierwszym Statutu było teoretyczne i praktyczne wykształcenie specjalistów w zawodzie lekarsko-dentystycznym. Ten zapis jest aktualny w odniesieniu do dzisiejszego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Zmienił się jednak poziom wykształcenia kandydatów na studentów. W 1920 roku z 682 osób przyjętych na pierwszy rok, tylko 28 miało maturę i rozpoczęło studia ze statusem studenta zwyczajnego. Podczas ostatniej rekrutacji w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym naukę rozpoczęły 182 osoby, oczywiście wszystkie posiadające maturę i to zdaną z bardzo dobrymi wynikami.

Obecnie w Wydziale kształconych jest 691 studentów, w tym 44 w utworzonym w 2012 roku English Dentistry Division. Kształcenie w ubiegłym roku ukończyły 154 osoby. Absolwenci Wydziału najlepiej w kraju zdają Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Pierwsze miejsce naszych absolwentów podczas wiosennej sesji LDEK to najlepsze obiektywne kryterium obrazujące wysoką jakość kształcenia na naszym Wydziale’ – mówił Rektor prof. Zbigniew Gaciong i dodał, że „choć zmieniały się nazwy urzędowe uczelni, w których kształceni byli lekarze dentyści - od Państwowego Instytutu Dentystycznego, poprzez Akademię Stomatologiczną, Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego oraz I Wydziału Lekarskiego, aż po samodzielny Wydział Lekarsko-Dentystyczny, który w wyniku wymogów prawa został przemianowany w roku 2019 na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - to jedno pozostało niezmienne: niezwykłe Postaci, które Warszawską Stomatologię Akademicką tworzyły i nadal rozwijają”.

JM Rektor prof. Zbigniew Gaciong wręczył Medale im. dr. Tytusa Chałubińskiego. To wyraz wdzięczności społeczności akademickiej naszej uczelni dla znacznego wkładu uhonorowanych osób w rozwój kliniczny, naukowy i dydaktyczny warszawskiej stomatologii akademickiej, jak również całego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Medale otrzymali obecni na uroczystości prof. Hubert Wanyura – prodziekan Oddziału Stomatologicznego I WL (1999-2005), prof. Renata Górska – dyrektor Instytutu Stomatologii (2002-2005), prodziekan Oddziału Stomatologii I WL (2005-2012) oraz prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – dyrektor Instytutu Stomatologii (2009-2012), prodziekan Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (2012-2020). Medalami zostali również uhonorowani prof. Leszek Kryst – dyrektor Instytutu Stomatologii (1973-1981), prodziekan Oddziału Stomatologicznego I WL (1972-1975), prof. Janusz Komender – prodziekan Oddziału Stomatologicznego I WL (1975-1981) i prof. Maria Szpringer–Nodzak – zastępca dyrektora Instytutu Stomatologii (1993-1994), a następnie dyrektor Instytutu Stomatologii (1994-1999).

Wojewoda Konstanty Radziwiłł - absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, w swoim wystąpieniu zauważył, że poszczególne etapy nauczania stomatologii to historia, która nadal jest tworzona przez, między innymi, uczestników tej uroczystości. Dokonania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są niewątpliwe wielkie – to jedna z wiodących placówek, jeśli chodzi o naukę i dydaktykę. Konstanty Radziwiłł podziękował za to, że jest to jedno z najlepszych miejsc do kształcenia, nie tylko w Polce, ale i Europie, a absolwenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego są cenionymi specjalistami. Zwrócił również uwagę na wkład polskich stomatologów w zmianę postrzegania tej dziedziny i utrwalenie jej jako elementu medycyny.

Głos zabrał również prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. Jerzy Jurkiewicz. Podziękował wszystkim stomatologom i pogratulował jubileuszu. Prof. Jerzy Jurkiewicz na ręce dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Doroty Olczak-Kowalczyk złożył podziękowanie i wyraz wdzięczności za pracę stomatologów. Następnie prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Agnieszka Mielczarek odczytała list gratulacyjny przesłany przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Listy gratulacyjny przesłali również dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Małgorzata Zadorożna i prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. Marzena Dominiak.

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszowych prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska przedstawiła prezentację „Sto lat historii nauczania stomatologii akademickiej w Warszawie”. Swoimi wspomnieniami o ojcu prof. Marianie Górskim, który miał ogromne zasługi w rozwoju chirurgii szczękowej i stomatologicznej, podzielił się rektor Akademii Medycznej w latach 1996-1999 prof. Andrzej Górski. Jednym z akcentów tej części uroczystości było przekazanie do Muzeum Historii Medycyny WUM przez dr. Janusza Zawadzińskiego, pasjonata historii medycyny i stomatologii, odnalezionego w tzw. „kapsule czasu” oryginału aktu erekcyjnego gmachu Akademii Stomatologicznej z 4 lipca 1939 r.

W dalszej części uroczystości prelekcje wygłosili: dr hab. Anna Wójcicka z Warsaw Genomics Sp. z o.o i Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie - „Co kryje się w naszych genach?”; prof. Beata Kawala z Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu - „Czas w ortodoncji – kiedy za późno jest wciąż za wcześnie” oraz Janusz Szulik z Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska – „Odpowiedzialność cywilna lekarza dentysty”.